Regulamin sklepu internetowego DK LED

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. Właścicielem sklepu jest firma M Serwis zarejestrowana pod danymi:

Robert Koss „M Serwis”
32-002 Kokotów (koło Krakowa)
Kokotów 847
NIP: 587-131-16-45

REGON: 192919270
tel.:605-829-895
e-mail: kontakt@dkled.pl

 

Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu, czyli www.dkled.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

Umowy sprzedaży zawartej między Sprzedającym i Kupującym potwierdzane są w wiadomości e-mail wysyłanej Kupującemu, a także w formie tradycyjnej przez dołączenie do przesyłki odpowiedniej dokumentacji.

Warunkiem skorzystania z usług świadczonych przez Sklep DK LED jest uprzednie zapoznanie się z Regulaminem, opisem i cenami podanymi na stronie. Oferta przedstawiona na stronach e-Sklepu jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Konkretna umowa uzyskuje charakter wiążący z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

Definicje

 • Sprzedający – właściciel sklepu DK LED,
 • Kupujący/Klient – osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych, osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych (która nie ukończyła 13 lat lub jest częściowo ubezwłasnowolniona) działająca za zgodą przedstawiciela ustawowego, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, która ma możliwość nabywania towarów od Sprzedającego,
 • Użytkownik – oznacza podmiot korzystający ze Sklepu Internetowego, na rzecz którego świadczone są usługi przez Sprzedawcę,
 • Konto Użytkownika – indywidualny panel uruchomiony przez Sprzedawcą dla każdego Użytkownika, po dokonaniu przez niego Rejestracji, w ramach którego świadczone są przez Sklep usługi sprzedaży dla Klientów,
 • Koszyk – oznacza formularz interaktywny dostępny na naszej stronie internetowej,
 • Dane kontaktowe – w przypadku osób fizycznych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres do wysyłki – jeśli jest inny niż adres zamieszkania, adres e-mail, telefon kontaktowy. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą dodatkowo numer identyfikacji podatkowej (NIP).

Ceny

 • Ceny wszystkich produktów znajdujących się w sklepie internetowym DK LED są cenami brutto i zawierają podatek VAT oraz podawane są w polskich złotych.
 • Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzanie i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży.
 • Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
 • Ceną wiążącą jest cena Towaru zawarta na stronie w momencie składania zamówienia przez Użytkownika.
 • Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy i płatności.

Gwarancja

Wszystkie produkty oferowane w kategoriach sklepu są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta lub dystrybutora, obowiązującą na terenie Polski.

Rejestracja

 • Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego w sekcji „zarejestruj się”,
 • Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie poprawnych danych osobowych,
 • Dokonując rejestracji tworzy się Konto, w którym gromadzone są dane Klienta,
 • Dostęp do konta Użytkownika jest zabezpieczony hasłem dostępu oraz loginem wybranymi przez Użytkownika,
 • Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi „Moje konto” ze skutkiem natychmiastowym bez podawania przyczyny poprzez usunięcie konta. W celu usunięcia konta wystarczy wysłać e-mail na adres Sprzedawcy. Nie dotyczy to sytuacji, w których Sprzedający jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez Klienta. W takim przypadku, skutek rozwiązania umowy nastąpi z chwilą zrealizowania złożonego uprzednio zamówienia.
 • Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi „Moje konto” w razie naruszenia przez Użytkownika postanowień regulaminu sklepu. Wypowiedzenie następuje w drodze e-maila przesłanego na adres poczty elektronicznej wskazanej przez Użytkownika w procesie rejestracji konta.
 • Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła do swojego Konta. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym jest Klient.

Składanie zamówień

 • Podczas składania wszelkich zamówień Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych kontaktowych i osobowych.
 • Przed zawarciem umowy Kupujący może sprawdzić dostępność wybranych produktów. Informacja o dostępności znajduje się przy opisie każdego produktu.
 • Jeśli informacja o produkcie jest niewystarczająca, prosimy o przesłanie e-maila na adres: kontakt@dkled.pl w którym udzielimy wyczerpującej odpowiedzi.
 • Kupujący ma możliwość przed dokonaniem zakupu zapoznania się z udostępnionymi na stronie sklepu fotografiami wyrobów oraz umieszczonymi obok nich opisami.
 • Kupujący, aby złożyć Zamówienie uruchamia koszyk poprzez kliknięcie przy wybranych towarach polecenia „dodaj do koszyka” a następnie w panelu zamówienia określa ilość sztuk kupowanego towaru.
 • W panelu tym Kupujący otrzymuje informację o wartości zamówienia oraz kosztach dostawy.
 • Po kliknięciu „dalej” Kupujący zostaje przeniesiony do panelu adres dostawy gdzie w odpowiednich rubrykach podaje dane kontaktowe celem zawarcie umowy sprzedaży. Kupujący poprzez zaznaczenie stosownych oświadczeń powinien także wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep.
 • Kupujący powinien także zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz go zaakceptować.
 • Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Sprzedawcy oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego produktu. Po złożeniu zamówienia, Kupujący otrzyma elektroniczne potwierdzenie otrzymania przez Sprzedawcę złożonego zamówienia.

Ochrona danych osobowych

Wszystkie dane przesyłane i udostępniane przez Klienta w sklepie internetowym Music Serwis są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku „o ochronie danych osobowych” (Dz. U. z 1997 nr 133, poz. 883). Złożenie zamówienia lub założenie konta użytkownika następuje wyłączenie po wyrażeniu zgody na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę Music Serwis danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy „o ochronie danych osobowych” (Dz. U. Nr 133 poz.883.). Klientowi przysługuje prawo do wglądu do własnych danych ich poprawiania oraz usunięcia. Dodatkowe informacje w „Polityce prywatności”

Wejście w życie Regulaminu

Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej sklepu z oświetleniem LED – DK LED. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie.